Mơn mởn đời ươm hoa trái non
Cho tôi chăm bón. Đến mùa hồn
Thì tôi sẽ chết như cây lúa
Đầu ngả mang đầy hạt dẻo ngon


1942

Nguồn: Huy Cận toàn tập (tập 1), NXB Văn học, 2011