Thần thánh chết rồi, còn lại ta
Còn cụm lá xanh trên đất già
Trên hai bờ lá trời cùng biển
Réo gọi lòng ta về vĩnh viễn

Thời gian! Mãi mãi người là hương
Của muôn lòng đẹp vùng lên đường
Thờ người bao kẻ tìm vô tận
Bến lạ mà như về cố hương


1941 (Chùm thơ uất)

Nguồn: Huy Cận toàn tập (tập 1), NXB Văn học, 2011