Chồng chết trận rồi, đến lượt con
Mẹ già cặm cụi sống chon von
Tôi nhìn mẹ, tưởng Bà Trưng hiện
Bà mẹ nghìn năm của nước non


11-1994

Nguồn: Huy Cận toàn tập (tập 1), NXB Văn học, 2011