Quyền lợi tối cao của nước nhà
Khiến ta giữ mạnh triều Đông A
Đời sau có hiểu, dù không hiểu
Ta đã làm xong phận sự ta


1995

Nguồn: Huy Cận toàn tập (tập 1), NXB Văn học, 2011