15.00
Nước: Việt Nam (Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn)
3 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Tạo ngày 29/03/2022 13:00 bởi tôn tiền tử
Đặng Phi Hiển 鄧丕顯 (1603-1678) người xã Thuỵ Nhi, huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định, đỗ tiến sĩ khoa Mậu Thìn niên hiệu Vĩnh Tộ thứ 10 (1628), làm Giám sát ngự sử cai quản các đạo Thanh Hoa, Phụng Thiên. Ông có công dẹp giặc phỉ, được phong tước Vệ Thuỵ hầu. Sau ông được về kinh làm Đông các Đại học sĩ. Tác phẩm có Nam du tập, Bắc Sơn hành ký,