Vua biết nghe, người hiền dám nói
Quang Trung gặp Phu Tử La Sơn
Hai ngọn lửa làm nên vận hội
Tiếc thay! Vụt tắt giữa trưa tròn


Nguồn: Huy Cận toàn tập (tập 1), NXB Văn học, 2011