Mưa dứt ao vuông ngập
Quẩn quanh chẳng biết kinh
Lông phơi cát nóng ấm
Bước dạo gió trong lành
Một chấm sáng sà khói
Nghìn tầm sâu chiếu xanh
Trên ao phượng đứng chủ
Thấy ấy nhớ Bồng Doanh

tửu tận tình do tại