Núi Thuý cùng ta chung gối, ngày bàn việc tối ngỏ lòng, lòng việc trăm năm ghi nhớ mãi;
Sông Vân đưa bác trở về, trời đổ mưa đất dậy sấm, sấm mưa một trận xót thương thêm.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)