Trời chửa chôn văn, sinh cụ Phạm,
Đất không dùng võ, chết chàng Nhan.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)