Rồi mai khởi sự xa đời
Chuyến xe trăm tuổi đưa người nghìn năm
Trăng sao bốc cháy chỗ nằm
Áo xanh mây lá vết bầm núi non


Nguồn: Hoàng Trúc Ly, Trong cơn yêu dấu, NXB Việt Hương, 1963