Cỏ mấy xuân thu, biếc lại vàng
Đất trời sắp đặt rõ đường sang
Núi trồng dãy ngọc cây vươn thẳng
Lối rẽ vườn quỳnh nước chảy ngang
Đất thấy hai châu đều rộng rãi
Cảnh nhìn bốn phía thảy mênh mang
Thân hèn một việc mong hoàn tất
Mỗi bước chân đi phải ngó ngàng.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)