Lởm chởm non cao chỏm đá bày
Bản đồ nhìn rõ Quyển Sơn đây
Trập trùng tầng lớp che nền đất
Chót vót núi đèo ẩn đám mây
Hái củi chăn trâu người thấy rõ
Nhầm cây lẫn đá cảnh xen dày
Thu vào tầm mắt như không lạ
Vượt đỉnh, chim rừng vút lẻ bay.


Nguồn: Thơ chữ Hán Hoàng Nguyễn Thự, Nguyễn Hữu Thăng giới thiệu và dịch thơ, NXB Hội nhà văn, 2022
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)