Đông Tây cùng chiếu, chẳng cùng phương
Chớ nhạo đời ai giấc mộng trường
Chẳng giống hươu nai ngày tháng họp
Hãy nhìn hồng nhạn gió mây nương
Thênh thang hoạn lộ vừa năm chức
Trăn trở hồi âm vạn dặm đường
Bèo dạt lênh đênh cùng thế cục
Bờ Xuân bến Nhị trải khôn lường.


Nguồn: Thơ chữ Hán Hoàng Nguyễn Thự, Nguyễn Hữu Thăng giới thiệu và dịch thơ, NXB Hội nhà văn, 2022
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)