Cùng quê cùng tuổi lại song hành
Chẳng khác trong nhà một mẹ sinh
Bác nghỉ tôi làm từng nguyện ước
Người đi kẻ ở mãi chung tình
Tấm lòng bác gửi vào Nam bộ
Ý nghĩ tôi theo đến Bắc thành
Cạn chén tiễn đưa lời chẳng cạn
Trời Nam một lối trải thênh thênh.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)