Đò sang gọi lái vượt Thanh Hà
Bát ngát như dòng lụa trải qua
Nối tận đầu nguồn muôn nhánh nhỏ
Thông liền cửa biển vạn trùng xa
Lặng lờ con nước pha nhiều muối
La liệt triền sông bán lắm quà
Cười đám ngư dân nhìn hạn hẹp
Bến bờ nam bắc lại chia ra.


Nguồn: Thơ chữ Hán Hoàng Nguyễn Thự, Nguyễn Hữu Thăng giới thiệu và dịch thơ, NXB Hội nhà văn, 2022
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)