Trăng chê sông đục không soi
Hoa chê sông đục không cười với sông
Vay bên đoài, trả bên đông
Lở bồi món nợ long đong tháng ngày

Dòng xưa lối cũ còn đây
Nghìn năm sông đã đổi thay mấy lần
Vẫn không tham bóng trăng rằm
Khước từ cả những hương thầm cỏ hoa
Nặng lòng chút nghĩa phù sa
Đục trong đã dễ ai mà biết cho
Đường còn lắm khúc quanh co
Sông ơi! Biết đến bao giờ mới trong?


1975

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]