TIẾNG mõ đêm khuya giục cuối thôn
GÀ kia cũng hối mấy canh dồn
VĂNG dăm bảy tiếng chuông buông ngủ
VẲNG mấy mươi hồi trống hết xôn
ĐUỔI kẻ cô liêu lùa bớt tủi
THEO người tịch mịch giũ vơi buồn
HỒN mang nhạt nhẽo trôi hoang vắng
TIẾNG GÀ VĂNG VẲNG ĐUỔI THEO HỒN

HDD. Sơn La. 4.2.1015