Thân ta như gió đi lang bạt
Khắp nẻo đường đời bao đói khát
Cất bước chông gai vẫn cứ mặc
Vượt gian khó để đời luôn hát