Một ngày dài làm sao!
Nếu như tôi không chết tới vài lần
Ngày lấy gì lấp vào khoảng trống

Ngày
đầy tay tôi
đầy tóc tôi
đó là lao động miệt mài
của chú nhện con dệt mạng

Khi ngày ra đi
Tôi trở thành nhẹ hẫng
như mẩu đất
bị người ta nẫng mất suy tư


Nguồn: Tiếng nấc trái tim, NXB Văn học, 1994
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)