bồi cho mùa phôi phai
==> là "bồi cho mùa phôi thai" đấy bạn =.=
Khi phổ nhạc thì "phôi thai" thành "phôi phai"
Trong nguyên gốc của bài thơ là "phôi thai" ^^