lưu Quang vũ không phải sinh ra là để làm thơ. ông sinh ra là để viết kịch.