Xuân phong ngựa trắng cương vàng;
Đương mùa tằm ngủ chửa mang dâu về.
Năm canh mưa tối mong bề;
Trăm năm không chí đợi kỳ thu sương.
Đai thêu dây sắn vấn vương;
Quần là thấy nhuốm bên đường cỏ xanh
Báo du tử bớt hận tình;
Nguyễn vừa đi đã về dinh Lưu rồi!