21/06/2024 21:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ký Phòng Thiên Lý bác sĩ
寄房千里博士

Tác giả: Hứa Hồn - 許渾

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Đông Hải Cù Sinh vào 12/05/2020 16:39

 

Nguyên tác

春風白馬紫絲韁,
正值蠶眠未采桑。
五夜有心隨暮雨,
百年無節抱秋霜。
重尋繡帶朱藤合,
卻忍羅裙碧草長。
為報西遊減離恨,
阮郎才去嫁劉郎。

Phiên âm

Xuân phong bạch mã tử ti cương,
Chính trị tàm miên vị thái tang.
Ngũ dạ hữu tâm tuỳ mộ vũ,
Bách niên vô tiết bão thu sương.
Trùng tầm tú đới chu đằng hợp,
Khước nhẫn la quần bích thảo trường.
Vị báo tây du giảm li hận,
Nguyễn lang tài khứ giá Lưu lang!

Bản dịch của Châu Hải Đường

Xuân phong ngựa trắng cương vàng;
Đương mùa tằm ngủ chửa mang dâu về.
Năm canh mưa tối mong bề;
Trăm năm không chí đợi kỳ thu sương.
Đai thêu dây sắn vấn vương;
Quần là thấy nhuốm bên đường cỏ xanh
Báo du tử bớt hận tình;
Nguyễn vừa đi đã về dinh Lưu rồi!
Vân Khê hữu nghị (quyển thượng) có chép câu chuyện kể về bác sĩ Phòng Thiên Lý mới thi đỗ, xuống chơi Lĩnh Kiểu, có tiến sĩ Vi Bàng từ Nam Hải, cho đưa Triệu thị tặng cho Thiên Lý làm thiếp. Thiên Lý đi chơi đã mỏi quay về kinh, hai người tạm nam bắc chia tay đôi ngả. Qua Tương Châu, gặp Hứa Hồn, Thiên Lý đem Triệu thị mà uỷ thác. Hứa Hồn đến nơi, định đem củi gạo ra trợ giúp cho, thì Triệu thị đã theo Vi tú tài rồi. Hứa Hồn nhân làm bài thơ này báo cho Phòng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hứa Hồn » Ký Phòng Thiên Lý bác sĩ