Chiều về roi quất đông hoàng cung
Sông Bá gió nhiều, Vị tạnh sương
Ngoảnh ngắm liễu xanh thành ngoại rợp
Ngày xuân gác tía chạm mây hồng

tửu tận tình do tại