Toan nghiêng ba núi oai trời dậy
Muốn lật trăm sông thế nước tràn
Rét lạ chỉ làm mơ khách tỉnh
Tiếng ran sao thể khói Hồ tan
Ruộng vườn gai góc dồn bao nước
Hà Lạc hôi tanh đã mấy năm
Muốn gõ cửa trời tâu với đế
Không rui, đại thủ biết sao bàn

tửu tận tình do tại