Cũng một duộc vua hèn,
Hôn Đức và Linh Đức.
Sao chẳng sớm liệu đi,
Chỉ để người nhọc sức.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.