Cụ Đổng tặng tôi bài thơ dài,
Tôi muốn làm thơ hoạ lại Người.
Nhưng việc nước nhà đang chống Mỹ,
Hoàn toàn chiếm trọn trái tim tôi.

tửu tận tình do tại