Đã làm cách mệnh chớ lôi thôi
Cách mệnh thì ta cách đến nơi
Trước phải giành quyền cho cả nước
Sau ra cách mệnh cả bầu giời


Đăng trên báo Thanh niên ngày 10-11-1926.

Nguồn: Thơ Hồ Chí Minh, NXB Nghệ An, 2005