Đa tình là tính trời cho chứ
Sống thoả thuê
Mây lửng hoa bay đồng cỏ mướt
Xuân chán phè
Trang điểm chân mày ngắm gương hỏi
Sao thẹn thế
Lên tựa lầu chiều trông ra bến
Thấy thuyền về

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)