Dại dại khôn khôn đấy cuộc trần
Tranh tranh đấu đấu mỏi mòn thân
Người cao kẻ thấp xa nhau quá
Cái chết kề bên quả thật gần!


Cái Bè, Tiền Giang, 2016