Tôi châm đầy ly tình khốn khổ
Cái lần đã biết chút yêu đương
Mà trăng lánh mặt đi đường khác
Tôi tối hồn đêm đã khác thường.


Cái Bè, Tiền Giang, 2016