Chén mật thơm ngon mùi đã gợi
Hai ly mới rót láng lai bờ
Xin keo dính chặt đời duyên nợ
Chớ để lòng son gợn nỗi mơ!


Cái Bè, Tiền Giang, 2019