Anh bình phương bằng một
Em bình phương bằng một
Cả hai bình phương bằng bốn
Anh với người khác
Em với người khác
Bài toán này tính đúng không em?


2007