Tôi ăn một con Satan trong lòng
Em tha cho tôi
Óc và tim
Bây giờ

Tôi bị lương tâm cáo trách với linh mình
Mi là chi
Mi từ đâu đến
Mi sáng hay tối?

Xin lỗi em
Tôi nuốt con Satan vào vực thẳm đen ngòm
Ở nơi ấy Đức Chúa Trời tắm tôi bằng ánh sáng Thánh Linh
Đừng cho tôi thêm một con Satan nữa!


Cái Bè, Tiền Giang, 2016