Ao gạch sớm mai nước tự trong
Không tên vô số loại côn trùng
Đột nhiên phân tán vô tung tích
Chỉ có cá con bơi xếp hàng.