05/10/2022 04:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bồn trì kỳ 3
盆池其三

Tác giả: Hàn Dũ - 韓愈

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Trần Đông Phong vào 19/06/2021 11:40

 

Nguyên tác

瓦沼晨朝水自清,
小蟲無數不知名。
忽然分散無蹤影,
惟有魚兒作隊行。

Phiên âm

Ngoã chiểu thần triêu thuỷ tự thanh,
Tiểu trùng vô số bất tri danh.
Hốt nhiên phân tán vô tung ảnh,
Duy hữu ngư nhi tác đội hành.

Bản dịch của Trần Đông Phong

Ao gạch sớm mai nước tự trong
Không tên vô số loại côn trùng
Đột nhiên phân tán vô tung tích
Chỉ có cá con bơi xếp hàng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Dũ » Bồn trì kỳ 3