Bụng chứa lời vàng khắp thế gian
Trước sau tai thuận vốn tình làng
Ai lên núi thuốc không trang điểm
Người lái thuyền khơi chắc lớn gan
Xếp bút, thanh niên mong dịp hát
Về sông, bạch lão ước lần ngang
Mấy câu mải viết, quên người dặn
Tim muốn nhảy lên, khởi sự nan

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.