Đê lạnh giấc tan ngựa bước ra
Đêm tàn chuyển thấp giải Ngân Hà
Nhạn in bóng cát bờ trăng rõ
Ngựa dẫm cầu sương vết ván nhoà
Lạnh đỡ rượu nồng hâm nhấm nháp
Ngái tan thơ mới vịnh ngâm nga
Bốn mươi dặm chậm đường xưa cũ
Nắng sớm Thiên Sơn vắng ló qua

tửu tận tình do tại