08/08/2020 20:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tảo hành
早行

Tác giả: Gia Luật Sở Tài - 耶律楚材

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nguyên
Đăng bởi tôn tiền tử vào 05/11/2018 13:47

 

Nguyên tác

馬駝殘夢過寒塘,
低轉銀河夜已央。
雁跡印開沙岸月,
馬蹄踏破板橋霜。
湯寒卯酒兩三盞,
引睡新詩四五章。
古道遲遲四十里,
千山清曉日蒼涼。

Phiên âm

Mã đà tàn mộng quá hàn đường,
Đê chuyển ngân hà dạ dĩ ương.
Nhạn tích ấn khai sa ngạn nguyệt,
Mã đề đạp phá bản kiều sương.
Thang hàn mão tửu lưỡng tam trản,
Dẫn thuỵ tân thi tứ ngũ chương.
Cổ đạo trì trì tứ thập lý,
Thiên Sơn thanh hiểu nhật thương lương.

Dịch nghĩa

Tỉnh giấc ngựa đưa lên đê lạnh
Ngân Hà chuyển thấp đêm đã tàn
Bóng nhạn in trên bờ cát trăng soi
Vó ngựa dẫm lên sương ván cầu
Rượu giờ mão vài chén để chống rét
Bốn năm bài thơ mới xua buồn ngủ
Đi chầm chậm qua bốn mươi dặm đường cổ
Tảng sáng vắng vẻ mặt trời ló qua Thiên Sơn

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Đê lạnh giấc tan ngựa bước ra
Đêm tàn chuyển thấp giải Ngân Hà
Nhạn in bóng cát bờ trăng rõ
Ngựa dẫm cầu sương vết ván nhoà
Lạnh đỡ rượu nồng hâm nhấm nháp
Ngái tan thơ mới vịnh ngâm nga
Bốn mươi dặm chậm đường xưa cũ
Nắng sớm Thiên Sơn vắng ló qua
Bài này tuyển từ Trạm Nhiên cư sĩ tập quyển 6. Đêm tuy đã tàn, song mặt trời chưa lên là một sớm. Bầy nhạn không sợ, cầu sương mới bị dẫm là hai sớm. Còn ngái ngủ, cần phải uống rượu ngâm thơ để tinh thần phấn chấn là ba sớm. Đi bốn mươi dặm chậm rồi mới thấy mặt trời ló qua Thiên Sơn là bốn sớm còn như chữ “lạnh” thấy trong đê lạnh, uống rượu đỡ lạnh. Vậy nên “sớm” và “lạnh” đã cấu thành cốt cách đặc biệt của bài thơ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Gia Luật Sở Tài » Tảo hành