Âm Sơn tháng tám tuyết nơi nơi
Ánh sáng trong ngần mắt chói ngời
Vách đá chọc trời trăng toả chiếu
Núi đồi chồng chất đượm ráng chiều
Lưa thưa tùng cối thấy nương ruộng
Rậm rạp song mây vẫn có nhà
Nằm ngang nghìn dặm vùng Tây Vực
Danh sơn tả ngạn kém hơn xa


Nguồn: Văn học sử Trung Quốc, NXB Phụ nữ, 2000.
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)