Không phải người thường
Mà chính là Leonardo da Vinci
Dạy chúng ta
Rằng "Kẻ nào luôn trích dẫn các quyền uy
Kẻ đó dùng trí nhớ
Không phải
Dùng trí khôn"

Vậy chúng ta hãy ghi lòng tạc dạ:
Hãy cùng với Vinci
Thoát khỏi mọi uy quyền!

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)