nếu những người lạ gặp nhau
cuộc sống bắt đầu-
không nghèo không giàu
(chỉ nhận biết)
không tốt
không ác
(chỉ hoàn thiện)
không anh không em
không thể;
chỉ thực lòng,
-thực lòng, chỉ một lần
nếu những người lạ (mà
trong sâu thẳm chúng ta
chính là mình) chạm vào nhau:
đó là mãi mãi

(và cũng là bóng tối)