Đăng ngày 28/03/2021 10:44, số lượt xem: 98

Cần cù, mụ hái mận cho ăn,
Mụ có mận đây, siêng, chuyên cần.
Nếu không cụ lấy mần gà, vịt,
Mụ đây cận thị chớ không mù.

Tp.HCM, 27/3/2021
Báo Mạng Internet