Hồng ân
Một chuỗi trao nhau
Kết tình thương mến cất sầu hạt phôi.

Hồng ân
Huyết thống chảy đôi
Tuôn vào mật ngọt lẫn lời mặn cay.

Hồng ân
Chan chứa bấy nay
Cùng nhau cảm nhận đôi tay tình nồng.

Hồng ân
Thiên Chúa tặng không
Như là khí thở nước đong sinh tồn...

Hồn Biển,11/7/2017, cảm hoạ cùng nữ sỹ Thi Hoàng qua thi phẩm "Ước gì".