Đời kia
Khốn khổ chất chồng
Ngàn thu tim cháy
Cánh hồng lửa hon
Thiên ân sinh lực mãi còn
Linh hồn con chẳng hao mòn Chúa ơi!

Hồn Biển, cảm hoạ theo thi phẩm lục bát
“Mười Năm” của nhà thơ Trần Vạn Giã:
“Bỏ tôi em đã theo chồng
Tôi như những ngọn cải ngồng héo hon
Mười năm chuyện cũ vẫn còn
Cuốc kêu lẻ bạn mỏi mòn tình ơi”