Nghiêng ngả cành mai vương áo thơ,
Đèn soi năm ấy hiếm hoi chờ.
Ca nhi bạn rượu ly tan hết,
Về một mình ngâm trăng lửng lơ.

tửu tận tình do tại