Thề nước đến nay diệt địch xong
Liền năm chẳng ở chốn biên cương
Tướng quân trời đã phong hầu tước
Ngự sử đài thêm được tước vương.