Tặng những con đường Sài Gòn mùa hoa điệp vàng
Tặng Lê Nguyên Đại


Hoa điệp vàng thơm hương
                                         tháng giêng
Lơ thơ gió nhẹ
Nắng tơ mềm
Trời im. Trưa vắng
Đường xao xuyến
Ta bước đi trên sóng lụa mềm...


1984

Nguồn: Thầm lặng màu xanh (thơ), Cao Quảng Văn, NXB Trẻ, 1995