Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nam Tống, Kim)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lý Thanh Chiếu (42 bài)
- Lục Du (103 bài)
- Tân Khí Tật (42 bài)
- Văn Thiên Tường (12 bài)
- Nhạc Phi (6 bài)
Tạo ngày 11/10/2018 23:19 bởi tôn tiền tử
Cừu Vạn Khoảnh 裘萬頃 (?-1219), tự Nguyên Lượng 元量, hiệu Trúc Tề 竹齋, người Tân Kiến (nay thuộc Giang Tây) đời Nam Tống, đỗ tiến sĩ năm Hồng Hy thứ 14, từng làm Trực ty Đại lý tự, phủ cán Giang Tây. Tác phẩm có Trúc Trai thi tập.