Đèn hồng lò lửa thiếu cùng ta
Những muốn hồng cao gửi nỗi xa
Tuần trải thềm tranh mưa ướt sũng
Đêm thường trướng huệ gió khuya lùa
Buồn riêng một nỗi thơ luôn gửi
Tâm sự mười phần rượu vẫn chia
Xuống tuyết mây khe chưa tính đến
Tiểu Hồng hãy thử điệu mai hoa

tửu tận tình do tại